تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
اجتهاد 
 
 
 
0.00 
لیسانس 
 
علوم اجتماعی(پژوهشگری) 
علامه طباطبایی تهران 
0.00